กลยุทธ์ธุรกิจ 3c
กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 01: วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้วย 3C Model

กลยุทธ์ 3C Model คือ รูปแบบการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง พัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1982 โดย Kenichi Ohmae นักทฤษฎีองค์กรและนักกลยุทธ์ธุรกิจที่มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ่นและยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับการวางกลยุทธไว้หลายเล่ม

  โดยในยุคแรกนั้นถูกใช้ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาได้มาการพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้กับองค์กร และบริษัทเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยหลักของบริษัทให้สอดคล้องกัน โดยปัจจัยหลักๆนั้นมีอยู่ 3 ส่วน ซึ่งแบ่งเป็น 3C ตามชื่อของโมเดลนั่นคือ  ลูกค้า(Customer) คู่แข่ง(Competitor) และ บริษัท(Company)

 

ลูกค้า(Customer)

โดยหัวใจในการวิเคราะห์ลูกค้า เช่น

 • ขนาดของตลาดว่ามีความต้องการมากน้อยแค่ไหน และมีเปอเซ็นหรือจำนวนเท่าไหร่
 • อัตราการเติบโต โครงสร้าง และระดับความอิ่มตัว
 • ลักษณะเฉพาะตัว ความต้องการ พฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไร

กรณีศึกษา

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง แม้ว่าจะมีสินค้าลักษณะเดียวกันแต่ก็มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนเช่น  Red bull เน้นกลุ่มกีฬาเอ็กตรีม, M-150 เน้นกลุ่มวัยกลางคนที่ หรือ Shark ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกินให้เป็นกระป๋องและรสชาติกินง่ายขึ้นและเป็นรูปแบบ no sugar เน้นกลุ่มคนรักสุขภาพ 

คู่แข่ง(Competitor)

 • จำนวนคู่แข่งมีมากน้อยแค่ไหน 
 • ส่วนแบ่งทางตลาด ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร
 • จุดแข็งจุดอ่อน กลยุทธ์ หรือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง นำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเข้าแข่งขัน

 

บริษัท(Company)

วิเคราห์บริษัทของเราอย่างรอบด้าน เช่น

 • ขนาดของธุรกิจ หรือทีมงานที่เรามี
 • ทรัพยากรที่เรามี กลยุทธ์ต่างๆในปัจจุบัน
 • จุดอ่อนและจุดแข็งต่างๆ 

หลักในการทำกลยุทธ์ 3C Model 

หลายครั้งเรามักคิดถึงในด้านบริษัทและคู่แข่งเป็นหลัก แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับ 3c model คือการให้ความสำคัญในส่วนของลูกค้าก่อน โดยเราสามารถใช้คำถามที่สำคัญในการนำมาวิเคราะห์ได้ดังนี้

 

ลูกค้า: 

 • ลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตของบริษัทเราคือใคร
 • ลูกค้ามีความต้องการแบบไหน
 • อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจซื้อ
 • ตลาดมีโครงสร้างแบบไหน
 • ตลาดมีขนาดเท่าไหร่ และมีโอกาสในอนาคตแค่ไหน

คู่แข่ง:

 • คู่แข่งของบริษัทเราคือใคร
 • จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งคืออะไร
 • คู่แข่งมองวงการธุรกิจอย่างไร
 • บรรดาคู่แข่งเป็นอย่างไรในายตาของลูกค้า
 • มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อบริษัทเราหรือไม่

บริษัทของเรา:

 • Passion ของบริษัทเราคืออะไร
 • จุดแข็งและจุดอ่อนของเรา
 • อะไรคือ Goals ของเรา
 • ทรัพยากรในการทำธุรกิจของเรามีมากน้อยแค่ไหน
 • วัฒนธรรมในองกรค์ของเราผลักดันเป้าหมายเรามากน้อยแค่ไหน

 

Similar Posts