กลยุทธ์ธุรกิจ PEST
กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ธุรกิจ 5 Minute EP 03: PEST วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกระดับมหภาค

สำหรับ PEST เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยในการขยายวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกมากขึ้น  เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจเพื่อที่เราจะสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัย 4 หลักคื การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

PEST ได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยศาตราจารย์ Francis Aguilar ในปีค.ศ.1967 โดยถูกนำมาใช้ควบคู่กับกลยุทธ์ SWOT เป็นหลักเพื่อใช้ในการบริหารและสร้างโมเดลธุรกิจในองค์กรขึ้นมานั่นเอง

ประโยชน์ที่จะได้จากการทำ PEST

  • เข้าสถานการณ์ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
  • สร้างการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว
  • ใส่ใจต่อเหตุการณ์ผลกระทบในด้านอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • รู้ข้อมูลเชิงลึกในการสร้างโอกาสในธุรกิจของเรามากขิ่งขึ้น

เรามาดูในแต่ละส่วนของ PEST กันครับ

P = Politics (การเมือง)   

สิ่งที่นำมาวิเคราะห์คือนโยบายของรัญต่างๆในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังมา มาตรการที่รัฐใช้รับมือกับเรื่องต่างๆ การแก้ไขกฏหมายและการบังคับใช้กฎหมายในด้านเศรษฐกิจหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นต้น

E = Economics (เศรษฐกิจ)

สภาวะเศรษฐกิจทั้งปัจจุบันและอนาคตทิศทางจะเป็นอย่างไร การเติบโตในตลาดของเราหรือตลาดเพื่อนบ้านไปในทิศทางไหน สิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาคาดการล่วงหน้าเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นให้กับธุรกิจของเราได้

S = Society (สังคม)

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม อัตราการเติบโต ค่าครองชีพ การเป็นอยู่ หรือเทรนที่พฤติกรรมของคนปัจจุบันเป็นอย่างไรสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้ครับ  

T = Technology (เทคโนโลยี) 

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีปัจจุบันในอุตสาหกรรมของเรา หรือของคู่แข่งเป็นอย่างไร  เราสามารถดูทิศทางและนำมาพัฒนา R&D ของเราได้ครับ   

เมือเรานำทั้ง 4 ด้านมาวิเคราะห์แล้ว คำแนะนำของ Daniel Feiman ผู้บริหารจาก Buid it Backwards

ได้แนะนำวิธีการเพิ่มเติมในการช่วยคิดวิเคราะห์นั่นคือ

  • จัดลำดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากน้อยไปหามาก  
  • เรียงว่าเหตุการณ์ไหนเป็นแบบระยะสั้นหรือระยะยาว
  • สิ่งไหนเป็นผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
  • สิ่งใดเป็นผลกระทบทางตรงและทางอ้อม 
  • ส่วนใดบ้างที่มีความสำคัญที่สัมพันธ์กัน 

 

Similar Posts